Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Ücretlendirme Politikası
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Kurumsal Yönetim \ Ücretlendirme Politikası

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

ÜCRET POLİTİKASI

 

1.    AMAÇ VE KAPSAM

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin Ücret Politikasının amacı; personele yapılan ödemelere ilişkin uygulamaların ilgili mevzuat ile Banka’nın ana faaliyetleri ve stratejilerinin uzun dönemli hedefleri çerçevesinde planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası, Banka’da çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli kapsar.

2.    ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

2.1.  Yönetim Kurulu Üye Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Banka Ana Sözleşmesi’nin 9’uncu maddesine istinaden Genel Kurul tarafından belirlenir.

2.2.  Personele Ödenen Ücretler ve Diğer Mali Haklar

4456 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereğince Banka personelinin ücret, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları; Genel Müdür’ün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

Banka personelinin sözleşme ve çalışma koşulları, ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemelere, 4456 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak çıkarılan 05/06/2000 tarih ve 2000/1354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”’nda yer verilmiştir.

Söz konusu hizmet sözleşmesi esaslarının 6’ncı maddesi gereğince hazırlanan “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sözleşmeli Personeline Ödenecek Ücret, Diğer Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Esaslar” ise Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşünü müteakip Yönetim Kurulu Kararı ile 2000 yılında yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda halen uygulanmakta olan ücret düzenlemesi performansa dayalı olmayıp personele ödenen ücretler ile diğer mali haklar aşağıdaki gibidir:

Banka personelinin brüt ücreti; pozisyonu, eğitim durumu ve hizmet süreleri esas alınarak belirlenir. Brüt ücretin yanı sıra Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında sözleşme ücretleri üzerinden birer aylık ikramiye ödenir.

Ayrıca, gerekli koşulların sağlanması kaydıyla yabancı dil tazminatı, giyecek yardımı, yemek yardımı, kasa ve mali sorumluluk tazminatı, fazla çalışma ücreti, ölüm yardımı adı altında ek ödeme ve yardımlar yapılır.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personele yer değiştirme harcırahı ödenir.

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde personelin ulaşım, konaklama ve diğer seyahat giderleri karşılanır, günlük yevmiye ödenir.

Banka Kanunu gereğince personele ödenecek aylık ücret, sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin aylık ortalaması Yüksek Planlama Kurulu tarafından Banka için belirlenen üst sınırı aşamaz.

Banka personeline ücret ile diğer mali ve sosyal hakların dışında ayrıca temettü ödemesi yapılması Banka Kanunu ile düzenlenmiştir. Bankanın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak %5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrılır.

3.    GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Banka’nın ücret uygulamalarının mevzuat çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücretlendirme Komitesi Banka’nın ücret uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Değerlendirme ve önerilerini yılda en az bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

Banka’nın mevzuatı çerçevesinde ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin mevzuatın hazırlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ile ilgili görevlerin yanı sıra personel ücretlerinin tahakkuk işlemleri de İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Sıra No

 

 

Mevzuatın Adı ve Yönetim Kurulu Kararı Tarih /No

 

 

Değiştirilen Madde/Maddeler

 

 

1

 

 

Banka Ücret Politikası

18/04/2013 tarih ve 2013-Ara Karar/074 sayılı karar

 

 

2

Banka Ücret Politikası

27/10/2016 tarih ve 2016-20-07/177 sayılı karar

 

Ücret Politikası metni anlam bütünlüğünü sağlamak amacı ile yeniden düzenlenmiştir.

         

 

3989